รับสมัครนักเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2567

ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามหรือนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนได้ตลอดเวลาทำการ

เกณฑ์อายุผู้สมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง พฤษภาคม 2565
ชั้นอนุบาล 1ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2564
ชั้นอนุบาล 2ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2563
ชั้นอนุบาล 3ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2562

เกณฑ์อายุผู้สมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาล ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง พฤษภาคม 2563
ชั้นอนุบาล 1 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2562
ชั้นอนุบาล 2 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2561
ชั้นอนุบาล 3 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2562

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ใบสมัครสามารถ download ได้ที่   ใบสมัครนักเรียน (Click)

2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าอุปกรณ์ที่ห้องธุรการ โดยแนบหลักฐาน ดังนี้

– สูติบัตรตัวจริงของนักเรียนและสำเนา 1 ชุด โดยบิดาหรือมารดาของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร บิดา มารดา และสำเนา 1 ชุด
– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของนักเรียน 4 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป
– กรณีที่มีใบเปลี่ยนชื่อ นำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

– สูติบัตรตัวจริงของนักเรียนและสำเนา 1 ชุด โดยบิดาหรือมารดาของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร บิดา มารดา และสำเนา 1 ชุด
– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของนักเรียน 4 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป
– กรณีที่มีใบเปลี่ยนชื่อ นำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงและสำเนา 1 ชุด