โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร

Banbatr Kindergarten

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร

เราตั้งใจจะมอบความรักและความเอาใจใส่แก่นักเรียน โดยมุ่งหวังให้เด็กๆทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีพัฒนาการที่ดี ควบคู่ไปกับความสุขสมวัย 

ปรัชญาโรงเรียน

"ผู้เพียบพร้อม มารยาทงาม มีคุณธรรม ปัญญาดี มีความสุข"

ผู้เพียบพร้อม

เด็กที่วุฒิภาวะเต็มศักยภาพทั้งทางด้าน กาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา

มารยาทงาม

ปฏิบัติตนงดงามตามวัฒนธรรมไทยได้เหมาะสมตามวัย

มีคุณธรรม

เรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักศาสนาที่นับถือ

ปัญญาดี

รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักเหตุผลได้ตามวัย

มีความสุข

เป็นผู้ทีอารมณ์เบิกบาน มีความรักและชื่นชมต่อตัวเองและผู้อื่น

ผู้เพียบพร้อม

เด็กที่วุฒิภาวะเต็มศักยภาพทั้งทางด้าน กาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา

มารยาทงาม

ปฏิบัติตนงดงามตามวัฒนธรรมไทยได้เหมาะสมตามวัย

มีคุณธรรม

เรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักศาสนาที่นับถือ

ปัญญาดี

รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักเหตุผลได้ตามวัย

มีความสุข

เป็นผู้ทีอารมณ์เบิกบาน มีความรักและชื่นชมต่อตัวเองและผู้อื่น

Let's Play & Learn at Banbatr!

เรียน และ เล่น ที่อนุบาลบ้านบาตร

หลักสูตร

การเรียนการสอนของอนุบาลบ้านบาตร เน้นการเรียนวิชาการควบคู่ไปกับกิจกรรม นักเรียนจะได้ทั้งพื้นฐานวิชาการสำหรับการศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา รวมถึงทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิต

project approach

หนึ่งในกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการเรียนรู้รูปแบบโครงงานและการทดลอง ที่เด็กๆสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจ วางแผนการทำกิจกรรม ออกแบบวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ในการทำโครงงาน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ และตั้งคำถามกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ENGLISH CLASSROOM

อนุบาลบ้านบาตร ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนกับคุณครูชาวต่างชาติ เพื่อให้เด็กทุกคนเกิดความคุ้นเคยและมีพื้นฐานตั้งแต่ในวัยนี้ ผ่านสื่อการสอนและกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนของเรามีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆตลอดปี อาทิเช่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมกีฬาสี ค่ายปิดภาคฤดูร้อน รวมถึงกิจกรรมเสริม อย่างการเล่นโยคะเด็ก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ข่าวสารอนุบาลบ้านบาตร

การเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด - 19

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางโรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ในช่วงเวลานี้ ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้เด็กได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยการแจกสื่อการเรียน HOME SCHOOL BAG ให้กับนักเรียนและ จัดทำคลิปวิดีโอประกอบการเรียน ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อเพื่อขอรับสื่อการเรียนและข่าวสาร ได้ทาง Facebook โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร และ Line: banbatrschool

มาตรการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรับมือสถานการณ์ covid-19

มีการตั้งจุดคัดกรองเด็กและบุคลากรก่อนเข้าโรงเรียน
มีการติดตั้งแผ่นกั้นใสสำหรับโต๊ะเรียนและโต๊ะอาหาร
เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอุปกรณ์ป้องกันของบุคลากรทั้ง Face shield และหน้ากากอนามัย

เรียนสนุกที่อนุบาลบ้านบาตร

ติดตามคลิปการเรียนของเด็กๆได้ที่

FACEBOOK : โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร

YOUTUBE : banbatr kindergarten

การดูแลเอาใจใส่

อนุบาลบ้านบาตรมีพื้นที่และสื่อการเรียนมากมายให้เด็กๆได้เรียนรู้ นอกจากวิชาการแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง การทำขนม ดนตรี กีฬา รวมถึงคุณครูที่คอยดูแลเด็กๆตลอดเวลาในโรงเรียน

ความภาคภูมิใจ