การดูแลเอาใจใส่

การดูแลเอาใจใส่

การรักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นประการสำคัญที่สุด

การรับ-ส่งนักเรียน
 • ประตูโรงเรียนเปิด – ปิด 2 เวลา เช้า 07.00 – 10.00 น. และ บ่าย 14.30 – 17.00 น. ในระหว่างวันจะมีเจ้าหน้าที่คอยเปิด – ปิด ประตู
 • การรับนักเรียน ผู้ปกครองแสดงบัตรรับนักเรียนทุกครั้งเมื่อมารับนักเรียน
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 • โรงเรียนติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน
 • สนามเด็กเล่นปูพื้นด้วยยาง EPDM ที่รองรับแรงกระแทก ช่วยลดการบาดเจ็บ ไม่ลื่น ปลอดภัยต่อเด็กๆ
 • โรงเรียนติดตั้งระบบ CCTV ในบริเวณต่างๆทั่วอาคาร เปิดตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ
 • มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ทุกชิ้น
การป้องกันอุบัติภัย
 • ในแต่ละชั้นเรียนจะมีคุณครูประจำชั้นคอยดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นอย่างดี
 • นักเรียนได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง (เบิกกรณีละไม่เกิน 3,000 บาท)
รถโรงเรียน
 • รถตู้โดยสารได้รับการตรวจเช็คสภาพให้พร้อมบริการเป็นประจำและดูแลรักษาความสะอาดสม่ำเสมอ
 • พนักงานขับรถมีความชำนาญและผ่านการอบรมในการขับขี่และความปลอดภัย
 • คุณครูประจำรถคอยดูแลเอาใจใส่เด็กตั้งแต่ก่อนขึ้นรถ ระหว่างการเดินทาง จนส่งถึงมือผู้ปกครอง