เสริมสร้างพัฒนาการ

เสริมสร้างพัฒนาการ

เสริมสร้างพัฒนาการ

โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
เกิดการเรียนรู้หลายอย่างไปพร้อมๆกัน นอกจากวิชาการแล้วเด็กยังได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต​

เด็กรู้จักตั้งสมมติฐาน สืบค้น ลองผิดลองถูก และตรวจสอบ

พัฒนาทักษะการคิด

เด็กรู้จักคิดดี คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

พัฒนาสมองผ่านการเรียน
ศิลปะและดนตรี

ศิลปะและดนตรีกระตุ้นการเชื่อมโยงเซลล์ประสาทกันมากขึ้น สมองซีกซ้ายและซีกขวาทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กได้พัฒนาด้านการเคลื่อนไหว ภาษาและการพูด ด้านอารมณ์และความรู้สึกที่มีความสุข ก่อให้เกิดความทรงจำและการเรียนรู้ที่ดี

ปลูกฝังประเพณี วัฒนธรรม
และมารยาทไทย

เด็กมีความภาคภูมิใจในประเพณี การแต่งกายและแสดงออกถึงมารยาทงามแบบไทย

พัฒนาบุคลิกภาพสง่างามสมวัย

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน กริยา วาจาดี

ปูพื้นฐานวิชาการพร้อมศึกษาต่อยังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เด็กสามารถสอบเข้าประถมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์