โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร

ความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยมีนายเชาวน์ พงษ์สุเทพ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หลักสูตรอนุบาลแบบ kindergarten ของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนตลอดมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

ปรัชญาโรงเรียน

"ผู้เพียบพร้อม มารยาทงาม มีคุณธรรม ปัญญาดี มีความสุข"

ผู้เพียบพร้อม

เด็กที่วุฒิภาวะเต็มศักยภาพทั้งทางด้าน กาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา

มารยาทงาม

ปฏิบัติตนงดงามตามวัฒนธรรมไทยได้เหมาะสมตามวัย

มีคุณธรรม

เรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักศาสนาที่นับถือ

ปัญญาดี

รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักเหตุผลได้ตามวัย

มีความสุข

เป็นผู้ทีอารมณ์เบิกบาน มีความรักและชื่นชมต่อตัวเองและผู้อื่น

ผู้เพียบพร้อม

เด็กที่วุฒิภาวะเต็มศักยภาพทั้งทางด้าน กาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา

มารยาทงาม

ปฏิบัติตนงดงามตามวัฒนธรรมไทยได้เหมาะสมตามวัย

มีคุณธรรม

เรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักศาสนาที่นับถือ

ปัญญาดี

รู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักเหตุผลได้ตามวัย

มีความสุข

เป็นผู้ทีอารมณ์เบิกบาน มีความรักและชื่นชมต่อตัวเองและผู้อื่น

มุ่งมั่นพัฒนาลูกน้อยรอบด้าน ที่อนุบาลบ้านบาตร