วิสัยทัศน์และ­พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน

พันธกิจ

1.ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลและต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด
2.ส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
3.ส่งเสริมเด็กให้มีความใฝ่รู้ คิดเป็นทำเป็น กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
4.ส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
5.ส่งเสริมให้ครูมีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบครบวงจร
7.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดสภาพแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

1.ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลและต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด
2.ส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
3.ส่งเสริมเด็กให้มีความใฝ่รู้ คิดเป็นทำเป็น กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
4.ส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
5.ส่งเสริมให้ครูมีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นเด็กเป็นสำคัญ
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบครบวงจร
7.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดสภาพแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เป้าหมาย

1.เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้านสมดุลมีทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด
2.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
3.เด็กมีความใฝ่รู้ คิดเป็นทำเป็น กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
4.เด็กใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
5.ครูมีคุณลักษณะที่ดี มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบครบวงจร
7.โรงเรียนมีหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบวงจร 
9.โรงเรียนมีการร่วมมือกัน ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

1.เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้านสมดุลมีทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด
2.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
3.เด็กมีความใฝ่รู้ คิดเป็นทำเป็น กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
4.เด็กใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
5.ครูมีคุณลักษณะที่ดี มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบครบวงจร
7.โรงเรียนมีหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบวงจร 
9.โรงเรียนมีการร่วมมือกัน ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุ่งมั่นพัฒนาลูกน้อยรอบด้าน ที่อนุบาลบ้านบาตร