กิจกรรมเสริมนอกเวลา

กิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น

  • เสริมพิเศษวิชาการ เน้นทบทวนบทเรียนและเสริมเชาวน์ปัญญา   ติวเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • เสริมภาษาอังกฤษ  เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา

ค่ายฤดูร้อน

เพื่อให้การปิดเทอมของเด็กๆมีคุณค่าและมีความสุขโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน
เด็กจะสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เช่น ศิลปะ ทำอาหาร   ประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ กีฬา
นอกจากนี้เด็กๆจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาผ่านนิทาน เพลง เกม บทบาทสมมุติ
ระยะเวลา เรียน  จันทร์ถึงศุกร์ ( ช่วงปิดเทอม) เวลา 8.30 น. – 15.00 น.