เรียนและเล่นที่
อนุบาลบ้านบาตร

เรียนและเล่นที่อนุบาลบ้านบาตร

กระบวนการเรียนการสอนที่อนุบาลบ้านบาตร  จะมุ่งเน้นให้เด็กเกิดความสุข มีความสนุกในการเรียนรู้ และต้องให้เด็กมีความภาคภูมิใจ มีส่วนร่วมในการเรียน การลงมือทำ และการเล่น ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงไม่ใช่เน้นการให้เด็กท่องจำ หรืออ่านออกเขียนได้อย่างเดียว แต่ให้เด็กได้ลงมือทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

กระบวนการเรียนการสอนที่อนุบาลบ้านบาตร  จะมุ่งเน้นให้เด็กเกิดความสุข
มีความสนุกในการเรียนรู้ และต้องให้เด็กมีความภาคภูมิใจ มีส่วนร่วมในการเรียน การลงมือทำ และการเล่น
ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงไม่ใช่เน้นการให้เด็กท่องจำ หรืออ่านออกเขียนได้อย่างเดียว
แต่ให้เด็กได้ลงมือทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

English Class

โรงเรียนจัดให้มีครูเจ้าของภาษาสอนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ4ครั้ง เพื่อฝึกให้เด็ก ฟัง ถาม ตอบ ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ
จนเกิดความเข้าใจผ่านการเล่นเกม ร้องเพลง เล่านิทาน และใช้สื่อการสอน

วิทยาศาสตร์

ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยเรียนรู้จากกิจกรรมของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ได้ทดลองวิทยาศาสตร์และทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์

ฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การนับ การจำแนกประเภท หมวดหมู่ เปรียบเทียบ การเรียงลำดับ รูปทรง การชั่งตวงวัด และเวลา ผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากการใช้สื่อการสอน

ภาษาไทย

ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาไทย ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

ดนตรีและนาฏศิลป์

เรียนรู้กับครูผู้มีความรู้และชำนาญการสอนดนตรีสำหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ

คอมพิวเตอร์

เรียนรู้ผ่านโปรแกรมของThai Kids Com โดยบูรณาการเนื้อหาที่กำหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเหมาะสมสำหรับเด็กวัยอนุบาลตามระดับชั้น เด็กได้เล่นและเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน

กีฬาและกิจกรรมเข้าจังหวะ

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายทุกเช้าและกลางวัน เล่นกีฬารวมกันทุกวันศุกร์

เรียนรู้นอกห้องเรียน

เด็กลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน บริเวณภายในโรงเรียนและการไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ทำให้เกิดการจดจำและมีความสนุก มีความสุขในการเรียน