เทสจร้า

ความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยมีนายเชาวน์ พงษ์สุเทพ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี จนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

มุ่งมั่นพัฒนาลูกน้อยรอบด้าน ที่อนุบาลบ้านบาตร