วันจิตอาสาตัวน้อย

วันจิตอาสาตัวน้อย

จัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น