กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

สาธิตการหล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา เด็กได้เรียนรู้จักประเพณีการแห่เทียนพรรษาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
เด็กๆได้เรียนรู้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เพื่อให้เด็กฝึกฝนมารยาทงดงามแบบไทย