กิจกรรมบ้านบาตรเกมส์

กิจกรรมบ้านบาตรเกมส์

เด็กทุกคนร่วมเดินขบวนพาเหรด แข่งขันกีฬาสี สนุกกับการร้องเพลงเชียร์  เด็กได้เรียนรู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย การทำงานเป็นทีมและรักการออกกำลังกาย