วันนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันนักวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมปลูกฝังความเป็นนักวิทย์ให้กับเด็ก เด็กๆได้สนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในฐานต่างๆ ได้ตั้งคำถาม ฝึกการสังเกตและหาคำตอบไปพร้อมๆกัน