กิจกรรม
วันเด็กใสใสโลกสวยสวย

กิจกรรมวันเด็กใสใสโลกสวยสวย

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล 3 
มีการแสดงความสามารถที่หลากหลายของเด็กๆผ่านการแสดงดนตรี ร้องเพลงและจินตลีลา
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดนิทรรศการวิชาการประจำปี เพื่อแสดงผลงานด้านวิชาการของเด็กทุกคน
เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและโรงเรียนได้ดียิ่ง