กิจกรรม
วันปิดภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมวันปิดภาคเรียนที่ 1

เด็กร่วมฉลองสิ้นสุดภาคเรียนที่1 มีการแสดงความสามารถบนเวทีของเด็กทุกระดับชั้น เช่นการแสดงดนตรีคีย์บอร์ด ร้องเพลง การแสดงประกอบเพลง เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานเป็นทีมและกล้าแสดงออก